Yazdır

1.AMAÇ:

Bu prosedürün amacı; kuruluşta oluşabilecek acil durum niteliğindeki olaylara karşı kuruluşa kişilere ve çevreye gelebilecek olası zararları en az seviyeye indirmek için gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemektir.

Yöneticiler, sorumluluk alanında yer alan ve yeni alınacak elemanlara bu prosedürde yer alan ilgili konular hakkında bilgi vermek ve belirlenen düzenlemelere uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

2.KAPSAM:

Kuruluşta gerçekleşebilecek tüm acil durumları kapsamaktadır. Acil Durum Yönetimi kapsamında;  Büyük endüstriyel kazalar, doğal afetler, sabotaj (Saldırı) gibi dış etkenlerden meydana gelen tehlikeler dikkate alınır.

 

3.SORUMLULAR:

Bu prosedürün yürütülmesinden İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sorumludur. Acil Durum Yönetiminin etkinliği ve sürekliğinin sağlanmasından İdari İşler Müdürlüğü sorumludur.

 

4.TANIMLAR:

-

 

5.UYGULAMA:

Kuruluşumuzda olması muhtemel büyük endüstriyel kaza ve afetlere karşı alınacak tedbirlerin daha önceden planlanacak bir sistematik dahilinde yerine getirilmesini sağlayacak daha önceden belirlenmiş plan ve detayların yeni aktivitelere açık olmak üzere düzenlenmesi ve uygulanabilir konuma getirilmesi çalışmalarının bütünüdür. Kişilerin tutumlarının yönetimini ve organizasyonunun sağlanmasını sağlayan bir araçtır. Acil durumda ilgili kişilerin faaliyetleri, acil durumun niteliğine ve önem derecesine bağlı olarak olabildiğince programlı olmak zorundadır.

 

5.1. Acil Durum Organizasyonu

Acil Durum Yönetimi,  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yürütülmekte olup, Acil Durum Kurulu organizasyonu aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır

Acil Durum Organizasyonu görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Resim1

 

5.1.1 Başkan:

Acil Durum Başkanı aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur:

•Sivil Savunma Ekibi’nin yönetimi,

•Sivil Savunma ve Acil durum ekiplerinin kurulması, güncelliğinin, ekiplerin eğitimlerinin takip edilmesi.

•Afet durumunu ilan etme,

•Bölgesel veya ülke genelinde resmi makamların başvuru noktası olma,

•Kuruluş Yöneticilerinin acil durumlar konusunda bilgilendirilmesi,

•Resmi makamlardaki yönetimin desteklenmesi ve gerektiğinde bu makamlara danışmanlık hizmetinin verilmesi,

•Normal düzene geçme ilanının verilmesi,

•Tesis içi Acil Durumun bittiğine dair ilanın verilmesi,

•Toplam zararın kaydedilmesi ve değerlendirilmesi,

 

5.1.2 Başkan Yardımcısı:

Acil Durum Başkanı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu faaliyetlerde yardımcı olur. Kurul Üyelerini yönlendirir, görev dağılımını yapar. Görevlerin gerçekleştirilmesinin takibini yapar.  Acil Durum Başkanı Başkanın olmadığı durumlarda Başkana vekalet eder.

 

5.1.3 Üyeler:

•Tesis içinde acil çıkış noktalarını tespit etmek ve acil durum tahliye planlarını yapmak

•Tesis içinde ve dışında oluşabilecek riskleri tespit etmek ve bunlara karşı önlemler almak.

•Tesis içinde oluşabilecek yangınlara karşı gerekli tedbirleri almak, yangın söndürme cihazlarını gösteren yerleşim planlarını yapmak.

•Tesise dışarıdan gelebilecek tehlikeler karşı güvenlik önlemlerin aldırmak. (Kamera sistemi vb.)

•Sığınak ve sığınak olabilecek yerleri kullanılacak hale getirmek üzere hazırlıkların gözden geçirilerek tamamlanması

•Doğal afetlerde (sel deprem heyelan fırtına, yıldırım) gereken eylem planını hazırlamak

•Sabotaj (Bomba , kundaklama,terörist eylem) durumunda gereken eylem planını hazırlamak

•Tesis içinde oluşabilecek Endüstriyel kazalar (yangın ,patlama, gaz kaçağı,kimyasal reaksiyonlar) durumunda gereken eylem planını hazırlamak

•Sivil savunma ve Acil Durum ekiplerinin güncelliğinin ve ekiplerin eğitimlerinin takip edilmesi.

 

5.1.4. Acil Durum Ekipleri

Kuruluş içinde tehlikeden korunmak için kurulmuş destekleyici ekiplerdir. Acil Durum Yönetimi bünyesinde aşağıda belirtilen ekipler yer almaktadır:

Haberciler:

- Olay haberini alır almaz öncelikle olayın çıkış bölgesini dikkate alarak diğer habercileri   ve personeli bilgilendirmek.

- Diğer ekiplere haber vermek

- Tesis Yetkililerine haber vermek.

Söndürme ekibi:

- En yakın söndürme cihazını faaliyete geçirerek yangına müdahale etmek

- Yangın alarm butonu kullanarak yangını bildirmek

Kurtarma ekibi:

- Yaralıları kurtarıp ilkyardım ekibine teslim etmek

- Kıymetli evrakı kurtarıp toplanma noktasında koruma ekibine teslim etmek

- Kıymetli malzemeyi toplama noktasına koruma ekibine teslim etmek

Koruma ekibi:

-Kurtarma ekiplerinin getirdiği kıymetli evrak ve malzemenin yabancı kişilerce talan   edilmemesini sağlamak

-Ekip dışındaki personelin yangına karışmasını engellemek

-İçeride mağdur olup olmadığının anlaşılması için toplanma noktasında personelim sayımında ilkyardım ekibiyle koordineli çalışıp kurtarma ekiplerine bilgi vermek.

İlk yardım ekibi:

-Kurtarma ekiplerinin getirdiği yaralılara ilk müdahaleyi yapmak gerekirse hastaneye sevk etmek.

-Sayımla içeride mağdur olup olmadığının araştırılmasına yardım etmek

Acil tahliye kat sorumluları:

-Sorumlu olduğu bölümlerdeki tüm çalışanların (taşeron firmalar ve ziyaretçiler de dahil  olmak üzere) acil durum sırasında boşaltılmasını sağlamak ve Acil Durum Başkanına raporlamak

Sivil Savunma Ekibi

Acil durum ekipleri içinde görev alan, acil durum konusunda özel eğitim almış gerektiğinde kuruluş dışında görev alabilecek yetkilendirilmiş kişilerden oluşur.

 

5.1.5.Acil Durum İletişim Rehberi

Sivil Savunma Ekiplerine ulaşım için hazırlanan, ev telefonları cep telefonları ve adresleri içeren rehberdir. Bu rehber Acil Durum Kurul üyelerine verilmiş olup, ayrıca güvenlik panosunda asılıdır.

 

 

6.2 ACİL TAHLİYE VE YANGIN CİHAZLARI YERLEŞİM PLANLARI

 

Kuruluş içerisinde acil durumlar halinde çalışanların en kısa ve hızlı bir şekilde güvenli bölgeye ulaşmalarını sağlamak amacıyla acil tahliye ve yangın cihazları yerleşim planları  oluşturulmuş ve genel mekanlara asılarak çalışanlara duyurulmuştur.

Kuruluş içindeki acil çıkış kapıları için, acil çıkış yönlendirme tabelaları herkes tarafından görülebilecek şeklide uygun yerlere asılmıştır.

Acil durum tahliye planlarının etkinliği prosedürün 6.3 Maddesinde açıklanan periyodik tatbikatlar ile ölçülmekte ve çalışanlardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak revizyon talepleri değerlendirilmektedir.

 

6.3. ACİL DURUM  TATBİKATLARI

 

6.3.1. Yangın Tatbikatı

Acil durumlardan yangınla mücadele organizasyonunun etkinliğini sağlayabilmek, yangın müdahale planlarını geliştirebilmek için yılda 1 defa yangın tatbikatı düzenlenir. Eğitim tutanakları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından tutulur.

 

6.3.2.  Acil Tahliye Tatbikatı

Acil durumlarda binanın hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla yılda 2 defa acil tahliye tatbikatı yapılır. Tatbikat sonrasında tutanak hazırlanarak İSG kurulunda değerlendirilerek, değerlendirme sonuçlarına göre düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

 

6.4. ACİL DURUM PLANLARI

 

6.4.1. YANGIN

Kuruluşumuzda yangın için acil durum planı oluşturulmuştur ve aşağıdaki gibidir:

Resim2

 

6.4.1.1 Yangına karşı alınacak önlemler

Yangından korunmak için aşağıda belirtilen esaslara uyulması gereklidir:

 

•Sigaralar söndürülmeden gelişigüzel atılmamalı metalden yapılmış özel küllüklerden istifade edilmelidir.

•Bacalar zamanında temizlenmelidir.

•Kalorifer tesisatı düzenli kontrol ettirilmelidir. Kazan Dairesinde yanıcı ve parlayıcı madde bırakılmamalıdır.

•Makina ve tesisler ile binalardaki elektrik tesisatı düzenli olarak kontrol ettirilmeli, İdari İşler Müdürlüğü bilgisi dışında arızaya müdahale ve herhangi bir ilave yapılmamalıdır.

•Yanıcı, parlayıcı maddelerin bulunduğu yerler iyi havalandırılmalıdır.

•Atık ve hurda alanlarındaki malzemeler cinslerine göre ayrı ayrı depolanmalıdır.

•Yanıcı, parlayıcı maddeler kullanıyorsanız Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’ndan (MSDS) belirtildiği şekilde depolayınız ve güvenlik tedbirlerini alınız.

•Yasaklanmış alanlarda sigara içmeyiniz.

•Binaların çıkış kapılarını her an açılmaya elverişli koridorları açık bulundurunuz.

•İşyerinden ayrılırken kapı ve pencereleri kapatınız.

•Geceleri kullanılmayan elektrik sisteminin şalterlerini kapatınız.

•LPG hortum ve dedantörlerini sık sık kontrol ediniz.

•LPG doğalgaz kaçağını çakmak ile kontrol etmeyiniz köpüklü su kullanınız.

•Gaz sızıntısı şüphelenilen yerde ana vanayı kapatınız ve ortamı tabii olarak havalandırınız. Elektriğe müdahale etmeyiniz.

•Bina ve tesisler içinde elektrik sobası ve benzeri malzemelerin kullanma zorunluluğu olan yerlerde, kullanılmayan saatlerde elektrikli ısıtıcılar fişe takılı bırakılmamalıdır.

 

6.4.1.2. Yangının Gece Çıkması

Yangının gece çıkması halinde gece güvenlik personeli tarafından aşağıda belirtilen şekilde hareket edilmelidir.

•Güvenlik birimi Yangın algılama siteminden gelen ihbara göre sinyal alınan bölgeye hızla intikal ederek yangın olup olmadığını kontrol eder.

•Eğer yangın varsa telsizle güvenlik birimine bilgi vererek itfaiyeye ve şirket yetkililerine haber verilmesini sağlar.

•Yangın ihbar butonuna basarak fabrikada çalışan başka kişiler varsa onların uyarılması sağlar.

•İmkanı dahilinde yangın söndürme tüpleri veya hortumuyla yangına müdahale etmelidir.

•Güvenlik Birimi herhangi bir hırsızlık, soygun ve yağmaya karşı ilgililerden başkasının içeriye girmesine mani olmalıdır.

•İtfaiye geldiğinde itfaiye amirinin emrine girerek işbirliği yapar.

 

6. 4.1.3  Yangın Söndürmede Dikkat Edilecek Hususlar

Elektrik Yangınında;

 

•Önce yangın bölgesinin gerekiyorsa tüm işletmenin elektriği kesilir.

•Elektrik kesilemiyorsa uygun mesafeden kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli yangın söndürme cihazı ile yangının çıkış noktasına müdahale edilir. (1000 V’a kadar 1 m., 1000 - 30000 V arası 2 m., 30000 - 110000 V arası 3 m., 110000 - 220000 V arası 4 m., 220000 - 380000 arası 5 m.)

•Elektrik yangınlarına, akımı kesmeden su ile müdahale edilmez.

•Karbondioksit gazlı yangın söndürme cihazı ile kapalı yerdeki yangına müdahale ederken boğulma tehlikesine karşı önlem alınır.

•Yangının sıçrama tehlikesine karşı çevredeki yanıcı malzemeler uzaklaştırılır.

•Yangın sırasında elektrik çarpmalarına karşı merdiven, korkuluk vb. iletken metallere, koruyucu eldivensiz ve ayakkabısız çıkılmaz.

 

Kimyasal Yangınında;

 

•Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmadan; yangın kapalı alanda ise havalandırma sistemi durdurulur.

•Elektrikler kesilir.

•Hava akımını önlemek için kapı ve pencereleri kapatılır.

•Yangın açık alanda ise; rüzgarı arkaya alarak kuru kimyevi tozlu ve karbondioksit gazlı yangın söndürme cihazları ile yangının çıkış noktasına yanan yüzeye önden ileriye doğru müdahale edilir. Yayılmayı önlemek için aynı anda birden çok cihazla müdahale edilir.

•Kapalı sistemde mümkünse sıvı akışını önlemek için yakıt vanasını kapatılır.

•Kapatılamazsa yanıcı çıkış noktasına müdahale edilir.

•Yangın söndükten sonra tekrar tutuşmayı önlemek için ısı düşene kadar söndürücüyü püskürtmeye devam edilir.

•Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda belirtilmediği sürece kimyasal sıvı yangınlarına asla su ile müdahale edilmez, MSDS’inde belirtilen nitelikte yangın söndürücü cihazları kullanılır.

•Su, diğer yanıcıların tutuşmasını önlemek ve yakıtı yanmayacak şekilde soğutma yapmak için kullanılır.

•Yangında çevrede bulunan kimyasallara ait kapalı kapların sıcaktan patlamaması için su ile soğutulur.

•Kapalı yerlerde tavanda tahliye bacası yoksa yangına en yakın yerden mümkünse delik açarak duman ve ısı tahliyesi sağlanır.

 

Yangın söndürücülerin kullanımı, yangında anında yapılması gerekenler, yangın güvenliği önlemleri Yangın Söndürme Talimatında tanımlanmıştır.

 

6.4.2. DEPREM

 

6.4.2.1 Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler :

 

•En fazla birkaç adım hareket ederek yakınınızdaki emniyetli bir yere geçiniz.

•Eğiliniz, sağlam bir eşyanın (masa, dolap) yanına geçiniz. Yüzünüzü kolunuza yaslayarak gözlerinizi koruyunuz.

•Eğer yakınınızda sağlam bir eşya (masa, dolap) yoksa, pencere veya üzerinize devrilebilecek eşyalardan uzakta bir iç duvara yaslanarak oturunuz.

•Asansör kullanmayınız.

•Depreme açık alanda yakalandıysanız ağaçlardan, tabelalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzaklaşınız.

 

6.4.2.2 Acil Durum Planı (Deprem)

Kuruluşumuzda deprem için acil durum planı oluşturulmuştur ve aşağıdaki gibidir:

Resim3

 

6.4.2.3 Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler :

 

•Deprem sonrasında kendinizin ve birlikte olduğunuz kişilerin yaralı olup olmadığını kontrol ediniz.

•Yangın çıkmışsa ilk müdahaleyi yapınız ve telefon ile ihbarda bulununuz.

•Hasarlı binaları terk ediniz.

•Artçı depremlere karşı dikkatli olunuz ve hissettiğiniz anda deprem sırasında alınacak önlemleri uygulayınız.

•Çok gerekli ve acil değilse telefonları meşgul etmeyiniz.

•Eğer bir binada kapalı kaldıysanız, paniğe kapılmayınız. Kurtarma ekiplerine yerinizi bildirmek için, mevcut ise, bir pencereden bez (gömlek, ceket vb.) sarkıtınız. Eğer bir pencere mevcut değilse, kurtarma ekiplerine yerinizi bildirebilmek için düzenli aralıklarla duvara vurunuz.

•Eğer enkaz altında kaldıysanız, paniğe kapılmayınız. Hareket edebilecek ve enkazdan çıkabilecek durumdaysanız enkazı terk ediniz. Enkaz dışındakiler ile seslenerek veya duvara vurarak diyalog kurmaya çalışınız.

 

6.4.2.3  Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Genel Önlemler :

 

•Deprem sırasında devrilme riski olan tüm eşyalar duvara sabitleyiniz.

•Yapılabiliyorsa deprem sırasında, yapılamıyorsa deprem sonrasında bakım personeli veya güvenlik elemanı tarafından elektrik şalteri ve gaz vanasınının kapatılmasını sağlayınız.

•Deprem sonrasında  enkaz altında kalan veya yaralanan kişiler varsa acil durumlarda oluşturulan Acil Durum organizasyonu çerçevesinde ilgili yardım kuruluşlarına haber vererek yardım isteyiniz.

•Depremden sonra aşırı hasarlı değil ise tüm binanın, İdari İşler Müdürlüğü tarafından dolaşılarak hasarlı yerlerin tespit edilmesi ve gerekli onarım işlemlerinin başlatılmasını sağlayınız.

•Deprem sonrası çevre kirliliğine sebep olan döküntüleri toplayınız ve atık cinsine göre uygun biçimde atık alanına bertarafı sağlanır.

 

6.4.3. FIRTINA-SEL-SU BASKINI

 

Fırtına ve sel durumunda yapılması gerekenler;

 

•Açık kapı ve pencereler var ise kapatınız.

•Ürün ve hammaddeleri, forklift operatörleri tarafından güvenli alanlara transfer edilmesini sağlayınız.

•Fabrika içine girebilecek büyük miktarda su akıntısı olup olmadığını gözleyiniz.

•Fabrika içerisi/dışındaki su kanallarını kontrol altında tutunuz.

•Görevli personel için hava şartlarından etkilenmeyecek yeterli sayıda koruyucu malzeme (yağmurluk, çizme, eldiven, vb.) bulundurunuz.

•Hava durumunu Meteoroloji Müdürlüğünden takip ediniz.

•Selin boyutuna bağlı olarak İdari İşler Müdürlüğü tarafından ana enerji dağıtımının kesilmesini sağlayınız.

•Yol durumunu öğrenerek, ulaşım bilgilerini alınız.

 

Kuruluşumuzda fırtına / sel / su baskını gibi acil durumlar için acil durum planı oluşturulmuştur ve aşağıdaki gibidir:

 

Resim4

 

 

6.4.4. BOMBA VE SABOTAJ İHBARI

 

Kuruluş içerisinde herhangi bir bölüm Bomba ve Sabotaj İhbarı aldığı takdirde aşağıdaki gibi davranmalıdır:

•Sakin olunuz.

•Konuşmanın tüm detaylarını kaydediniz.

•Eğer açık olmayan bir konu varsa, mesajı tekrar ettiriniz.

•Derhal Acil Durum Başkanı ile irtibata geçerek, konuşmanın detaylarını bildiriniz.

 

Acil durum başkaninin görevleri aşağida açiklanmiştir:

•Yangın alarmını çalıştırarak, prosedüre uygun biçimde tesisin başaltılmasını sağlayınız.

•Durumu polise bildirerek, arayan kişiden elde edilen tüm bilgileri ve diğer gerekli bilgileri iletiniz.

•Polisin alana ulaşmasını beklerken, ana enerji dağıtımının kesilmesini sağlayınız. Tüm çalışanların, ziyaretçi ve taşeron firma çalışanlarının dışarıya çıktığı ve güvenli bir alanda toplandığından emin olunuz.

•Tehlike tamamen  geçmeden tehlikeli bölgeye, polis yetkilileri dışında kimsenin yaklaşmamasını sağlayınız.

 

Kuruluşumuza yönelik sabotaj ve saldırılar için acil durum planı oluşturulmuştur ve aşağıdaki gibidir:

 

Resim5

Resim6

 

 

6.5. ACİL DURUMLARA KARŞI KULLANILACAK SİSTEMLER, MALZEMELER

 

Aşağıdaki tabloda acil durumlara karşı kullanılacak sistem/malzemeler gösterilmektedir:

 

Tablo1

 

Acil Durum Odası : Olası bir afette fabrika içinde kalan her türlü malzemeye ulaşılmayacağından fabrika binaları dışında üzerine bir şey devrilme riski olmayan hafif bir yapı oluşturulur. “Acil durum odası” olarak adlandırılan bu odada ekiplerin kurtarma, korunma, tıbbi ve gıda  malzemeleri muhafaza edilir.

 

6.6. ACİL DURUMLAR SONRASI YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

İnsanların yaralandığı veya işlemlerin zarar gördüğü acil durumlar sonrası ve potansiyel yaralanma ve zararları önlemek için yapılması gerekenleri kapsar.

 

•Binanın yapısal durumu değerlendirerek, gereken ilk onarımlar organize edilir, ekipmanların kurtarılması ve/veya yerine yerleştirilmesi için çalışmaları yürütülür.

•Ekipmanların temizlenmesi, onarılması ve yerlerine yeniden yerleştirilmesi için ekipler kurarak, çalışmalara başlamalarını sağlanır.

•Çevre kazaları görsel olarak denetlenir. Herhangi bir taşma, sızma varsa Çevresel Boyutların Yönetimi Prosedürüne göre gerekli önlemin alınması sağlanır.

•Kimyasal kapları ve çevrelerinin görsel denetimi gerçekleştirilir. Herhangi bir kimyasal doğal ortama karışmışsa, vakit kaybetmeden Çevresel Boyutların Yönetimi prosedürüne gore önleminin alınması sağlanır.

•Kimyasal malzemelerin depoladığı bölgeler sızıntı açısından kontrol edilir. Sızıntı varsa ilgili acil durum planına uygun hareket edilmesi sağlanır.

•Aksayan herhangi bir işlem, bağlantı olmadığından emin olunur. Gaz ateşlemeli tüm ekipmanlar, çalıştırmadan önce gaz kaçağı açısından kontrol edilir.

•Tüm elektrikli ekipmanlar kontrol edilir. Su ile temas etmiş elektrikli ekipmanların temizlendiğinden, kuruduğundan ve kontrol edildiğinden emin olunur.

•Önemli dokümanların depolandığı bölgeler, yangın veya su baskını açısından kontrol edilir. Daha fazla zararı önlemek için, hasar görmüş dokümanların görmemiş olanlarından ayrılması sağlanır.

 

 

6.7. OPERASYONEL KONTROLLER

 

Kuruluşta gerçekleştirilen ilgili tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve uyarı levha ve işaretlerine uyumun, kişisel koruyucu ekipman kullanımının, çevre yönetimi ile ilgili faaliyetler dahil çalışma ortamındaki tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların, acil durum yönetiminin etkinliğinin kontrol edilmesi amacıyla operasyonel kontroller uygulanmaktadır.

 

Bu kontroller;

 

•İdari İşler Sorumlusu tarafından ilgili kontrol listesine göre haftalık olarak yapılan,

•İSG Komitesi tarafından ilgili kontrol listesine göre aylık olarak yapılan,

•Kalite Yönetim Bölümü tarafından ilgili kontrol listesine göre aylık olarak yapılan kontrolleri içermektedir.

 

Yapılan kontroller sırasında tutulan kayıtlar Kalite Yönetim Bölümü ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından incelenir ve tespit edilen eksiklerle ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler gerçekleştirilir.

İdari İşler Müdürlüğü tarafından ilgili yasal mevzuatlar da dikkate alınarak yapılması gerekli periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesinin takibi Periyodik Kontroller Listesi ile yapılır.

 

6. KAYITLAR:…