Yazdır

1-AMAÇ

Bu prosedürün amacı firmamızda İSG faaliyetleri sırasında uygunsuzluğa yol açan ana nedenleri belirlemek, nedenleri ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyetleri planlamak , uygulamak , yürütmek ve kontrol etmek, hataya yol açan konuların ortadan kaldırılması ile muhtemel uygunsuzlukların önlenmesi için yapılacak önleyici faaliyetler konularında bir sistem bütünü sağlamak ve sorumluları belirlemektir.

 

2- SORUMLULUK

Genel Müdür:

Prosedürün uygulanır olmasını sağlamaktan sorumludur.

İSG Temsilcisi:

Prosedürü uygulamaktan sorumludur.

Diğer Bölüm yöneticileri ve Personeli:

Kendi bölümlerinde prosedürü uygulamaktan sorumludur. 

 

3- PROSEDÜR  

 

3.1. Düzeltici / Önleyici Faaliyet Kaynağı:

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler şu durumlarda istenebilir:

- Bir iç tetkik sırasında gözlemlenen sorunlarda,

- Müşteri şikayetlerinde,

- Taşeronlar ile ilgili bir uygunsuzlukta,

- Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda,

- Bir proses veya işin gerçekleştirilmesi sırasında tekrarlanan sorunlarda , 

- Müşterilerin firmada yaptığı denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi,

- Çalışma Bakanlığının firmada yaptığı tetkiklerde uygunsuzluk tespit edilmesi,

- Standardına uygun olmayan herhangi bir durum ortaya çıktığında ,

- Öneriler.

- İş Kazaları ve çevre Kazalarında

-Yakın Kazalarda

- Yasal mevzuat(6331 ve 4857 sayılı kanunlar) uygunsuzluklarında

Bütün bunların dışında şirket personeli tarafından da uygulanan herhangi bir aktivite hakkında veya farklı bir konuda Düzeltici ve/veya Önleyici faaliyet  isteği olabilir.

 

3.2. Düzeltici / Önleyici Faaliyet Açma ve Takip Etme :

Düzeltici faaliyetler, ‘‘Düzeltici Faaliyet Talep Formu’’ doldurularak açılır. Doldurulan form İSG Temsilcisine verilir. İSG Temsilcisi düzeltici faaliyet konusu olan uygunsuzluğun kaynağı olan kişi ve birimi belirleyerek bu birimlerle diyaloga geçer ve uygulanacak düzeltici faaliyetlerle ilgili olarak faaliyeti ve uygulama süresini belirler.  

Önleyici faaliyet yukarıda verilen ve önleyici faaliyet kaynaklarını oluşturan bir konudaki potansiyel uygunsuzluk ile ilgili İSG Temsilcisi tarafından başlatılır. İSG Temsilcisi bu konular ile ilgili olarak sürekli olarak elde edilen verileri kontrol ve takip eder. Bu verileri analiz eder ve potansiyel uygunsuzluk olabilecek konuları belirler. Böyle bir durumda Kalite İSG Temsilcisi “ Önleyici Faaliyet Talep Formunun’’, potansiyel uygunsuzluk ve önerilen önlem kısmı doldurulur. Önleyici faaliyet firma içerisinden  herhangi birisinin isteği de olabilir. Bu durumda önleyici faaliyeti isteyen kişi, potansiyel uygunsuzluk ve önerilen önlem kısımlarını doldurur ve önleyici faaliyet istek formunu Yönetim Temsilcisine verir.

İSG Temsilcisi potansiyel uygunsuzluğun niteliğine göre ilişkili birim sorumlusu ve gerekiyor ise Genel Müdür ile toplantı yapar ve alınan kararları “Önleyici Faaliyet Talep Formu”nun alınan karar kısmına kaydeder.

Alınan kararlar ile ilgili uygulanacak faaliyetler ve bu faaliyetleri uygulayacak birim sorumluları İSG Temsilcisi tarafından belirlenir ve faaliyet planı formuna kaydedilir. Faaliyetleri uygulanacak birim sorumluları konu ile ilgili olarak bilgilendirilir.

Önleyici faaliyetler ile ilgili alınan kararların takibi İSG Temsilcisi tarafından takip edilir. 

Uygulanan düzeltici veya önleyici faaliyetlerle ilgili uygunsuzluk konusu İSG Temsilcisinin sorumluluğunda ise veya her hangi bir faaliyet konusunda anlaşmazlık varsa Genel Müdür devreye girer. 

Düzeltici ve/veya Önleyici faaliyet konusu olan tüm birimler ilgili faaliyetin uygulanmasına aktif olarak katılmasından sorumludur.  

İSG Temsilcisi açılan düzeltici veya önleyici faaliyetleri “Düzeltici / Önleyici Faaliyet Takip Formu” na kaydederek uygulama sonucunu takip eder. 

 

3.3. Düzeltici / Önleyici Faaliyet Kapatma:

Açılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler hakkında yapılan işlemler için belirlenen uygulama süresi sonuna kadar ilgili bölüm yöneticisi tarafından, İSG Temsilcisi’ ne bilgi verilir. Yönetim Temsilcisi’ nin yerinde yaptığı doğrulama sonucunda,  faaliyet tamamlandıysa düzeltici/önleyici faaliyet kapatılır. 

Düzeltici ve/veya Önleyici faaliyetin belirlenen süreler içerisinde tamamlanamaması durumunda, tamamlanmama nedenleri ile ilgili olarak Genel Müdür bilgilendirilir ve İSG Temsilcisi ile Genel Müdür beraber verecekleri  karara göre faaliyet yapılır. 

Açılan ve yürütülen Düzeltici ve/veya Önleyici Faaliyetler, Yönetim Gözden Geçirme toplantılarının gündem maddelerinden birisini oluşturur. Bu toplantılarda uygulanan faaliyetlerin etkinliği değerlendirilir ve gerekiyorsa tedbirler alınır. 

 

4- İLGİLİ DOKÜMANLAR…