Yazdır

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, firmanın İSG ile ilgili olarak firma içinde ve dışında kişi ve kuruluşlarla etkin ve zamanında iletişim kurmasını sağlamaktır.

 

2. KAPSAM

Bu prosedür firmanın tüm birimlerini kapsar.

 

3. TANIMLAR

-

 

4- UYGULAMA

4.1 Firma çalışanları ile firma dışı taraflarla (kamu kurum ve kuruluşlar, müşteriler, tedarikçiler, taşeronlar, komşu firmalar, komşu bina sakinleri vb.) iletişimi İSG Temsilcisi sağlayacaktır, buna ilişkin yöntemler bu prosedür içinde tanımlanmıştır.

4.2 İç iletişim araçları: iç yazışmalar, toplantılar, network ağı, e-posta, çevre yönetim sistemi dokümanları, panolar, eğitimler, faaliyet raporları ve “İç Haberleşme Formu” dur.

4.3 İç iletişimin etkinliği denetimlerle ölçülür.

4.4 İç iletişimin konuları: İSG sistemlerini ilgilendiren bileşenleri, politikalar, amaç ve hedefleri, mevzuat değişiklikleri, acil durumlar, İSG performans ve sistemleri için yapılması gerekli faaliyetler

4.5 Dış iletişim araçları: dış yazışmalar, faks, web sitesi, e-posta, yasal gereklilik olan raporlar, toplantılar, masa başı görüşmeleri, anketler, telefon, firma dergi, bültenler

4.6 Dış iletişim araçlarının etkinliği anketler, yazışmalar, görüşmeler ve toplantılardan alınan bilgilerin değerlendirilmesi ile ölçülür.

4.7 İletişim Şekilleri

4.7.1 Normal Durumlarda İletişim

a) Müdür, İSG politika, plan ve prosedürlerini, görev ve sorumlulukları tüm personele duyurmaktan sorumludur.

b) Her birim yöneticisi, kendi biriminin faaliyetleri ile ilgili İSG hedeflerini ve performans değerlerini birim personeline ve diğer yöneticilere duyurmaktan sorumludur.

c) Her birim yöneticisi, kendi biriminin İSG prosedürlerini (bu prosedürlerde meydana gelen değişiklikleri), meydana gelen kazaları ve sonuçlarını ve çevre yönetimi ile ilgili diğer önemli gelişmeleri (yakın gelecekte gerçekleştirilecek çevre eğitimleri gibi) duyurmaktan sorumludur.

d) İSG politikası kamuoyuna açık bir belgedir. Firmamızın internet sayfasında yayınlanmıştır.

e) İSG sisteminin işleyişi ile ilgili dış taraflardan gelen konular İSG Temsilcisi tarafından 3 gün içerisinde değerlendirilir, ilgili tarafa geri bildirim yapılır. Eğer şikâyete konu bir faaliyet varsa gerekli birimlerden ekip toplanarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

f) Çalışma Bakanlığı, Belediye vb. kamu kurumları ile ilgili görüşme ve yazışmalar İSG Temsilcisi tarafından yapılır. Kayıtları İSG Temsilcisi tarafından kayıtların kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir.

g) Mevzuat gereği veya gereken hallerde test, ölçüm, analizler için üniversiteler, akredite kuruluşlarla iletişime İSG Temsilcisi geçer.

i) Taşeronlarla yapılan sözleşmelerde tesis içi çevre yönetim sistemi kurallarına uymaları konusu belirtilir.

4.7.2 Kaza ve acil durumlarda İletişim

a) Tüm çalışanlar firmada meydana gelen kazaları ve acil durumları fark eder etmez, birim yöneticisine haber vermekten sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde acil durum müdahale ekiplerine haber verilir. Birim yöneticisi İSG Temsilcisi haber verir.

b) Olayın gerçekleştiği birimin yöneticisine ulaşılamıyor ise acil durum direkt olarak kuruluş müdürü’ ne haber verilir.

c) İSG Temsilcisi meydana gelen kazaları ve acil durumları kaydeder. Acil durumun oluşma sebeplerinin tespiti ve tekrarlanmaması için alınacak önlemlerle ilgili çalışmaları yürütür.

4.8. İSG konusundaki iç ve dış iletişimin etkinliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirilir.

4.9. Çevre boyutları ile ilgili bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmasına İSG Temsilcisi karar verir.

 

5. KAYITLAR:…