Yazdır

1.AMAÇ:

 

Bu prosedür, aşağıda belirtilenler için firmada uygulanacak metotların belirlenmesini amaçlamaktadır.

a) Belirlenen çevre boyutları bakımından yürürlükteki yasal şartları ve firmanın uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi 

b) Bu şartların nasıl uygulanacağını belirlemesi.

c) İSG açısından uygulanabilir olan yasal ve diğer İSG şartlarını belirlenmesi

d) İSG ile ilgili yasal ve dişer şartlara ulaşabilmesi

e) Kendi kontrolü altında çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkında ilgili bilgileri iletmesi

 

2.KAPSAM:

 

İSG sistemi ile ilgili yasal ve diğer şartların belirlenmesi çalışmalarını kapsar.

 

3.SORUMLULAR:

 

1-İSG temsilcisi

2-Birim sorumluları

3-Çalışan tüm personel

 

4.TANIMLAR:

-

 

5. UYGULAMA:

 

5.1. İSG ile ilgili yasal şartlar aşağıda belirtilenleri içerir.

•Ulusal ve uluslar arası yasal şartlar 

•Merkezi, bölgesel ve il düzeyindeki yasal şartlar 

•Yerel yönetimlerin yasal şartları

 

Diğer Şartlar ise aşağıda belirtilenleri içerir.

•Kamu kurumları ile yapılan anlaşmalar, 

•Müşterilerle yapılan anlaşmalar, 

•Gönüllü çevre etiketi veya ürün yönetim taahhütleri, 

•Sivil toplum kuruluşları ile yapılan anlaşmalar vb.

 

5.2.Yasal şartlar ve diğer şartlar “İSG Mevzuatı Takip Listesi” ile İSG Temsilcisi tarafından aylık olarak takip edilir. 

5.3.Yasal ve diğer şartların firmada uygulanması ile ilgili olarak sorumlulukların ne olduğu, bu şartlar doğrultusunda uyumun ne durumda olduğu, var ise eksiklerin belirlenmesi, değerlendirme periyodu ve alınması gereken aksiyonların sorumluları ile temrin tarihleri “Yasal Ve Diğer Şartlar Takip Formu” ile yapılır.

5.4.Çevre Boyutlarını ilgilendiren yasal ve diğer şartlar ve bu şartlar doğrultusunda yapılması gerekenler “Çevresel Boyutları Değerlendirme Formu” dokümanında belirlenmiştir.

5.5.Yasal ve Diğer şartlara ulaşım www.mevzuat.gov.tr adresinden şifre ve kullanıcı adı girilerek yapılmaktadır.Yasal ve diğer şartlardaki oluşabilecek değişiklik üye olunan www.mevzuat.gov.tr sitesinden otomatik olarak Yönetim temsilcisine gelen bilgilendirme ile takip edilir.

(Alternatif) 5.5.Mevzuatlarda olabilecek değişikliklerin takibi ve mevzuatlara erişim  http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ web sitesinden Resmi Gazete'ye, kanunlara, kanun hükmünde kararnamelere, tüzüklere,yönetmeliklere, tebliğlere ve antlaşmalara ulaşılabilmektedir. İSG Temsilcisi tarafından aylık olarak takip edilir ve olabilen değişiklikler “İSG Mevzuatı Takip Listesi” ne kayıt edilir.

5.6.Yönetim Temsilcisi, yönetmeliklerdeki değişiklikleri sürekli olarak takip eder ve yönetmelikçe hazırlanması gereken dokümanları belirler. Resmi izin gerektiren faaliyetler hakkında İdari İşler Şefini haberdar eder. İSG Temsilcisi ilgili dokümanların hazırlanmasını koordine eder ve ilgili başvuruyu onaylayarak ilgili makama başvurunun yapılmasını sağlar

5.7 Şirketi ilgilendiren çevre ve İSG ile ilgili yasalara, tüzüklere ve diğer yükümlülüklere uyulması esastır. Bu amaçla, eksik uygulamaları ve ilgili değişiklikleri duyurmak, bu konuda iletişimi sağlamak amacı ile gerek duyulduğunda toplantılar ile konuyu diğer birimlere iletmek, İSG Temsilcisi sorumluluğundadır.

5.8 İSG ve Çevre mevzuatında meydana gelen değişiklikler sonucu bundan etkilenecek olan ilgili prosedür vb. diğer dokümanlarda gerekli revizyonlar, İSG Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

5.9 Çevre ve İSG konusunda resmi kurumlarla dış iletişimi İSG Temsilcisi yürütür.

5.10. Yasal ve Diğer şartlardaki durum,değişiklik gibi konularda çalışanlara bilgilendirme duyuru panosuna asılarak ve ilgili taraflara (tedarikçiler,vb.) Yönetim temsilcisi, satın alma bölümü personeli ile birlikte mail veya yazı ile bilgilendirme yapar.

5.11. firma yürürlükte yasal şartlara olan uygunluğunu mevzuat değişmedikçe yılda bir yönetim gözden geçirme öncesinde değerlendirmek amacıyla, İSG Temsilcisi tarafından rapor hazırlanır. Mevzuat değişmesi durumunda değişen mevzuat ile ilgili değerlendirme hemen yapılarak firmanın etkilenmesi durumunda yönetime ve ilgili sorumlulara İSG Temsilcisi tarafından bilgilendirme yapılır.

 

6. KAYITLAR:...